أشغال المناظرة الجهوية لجهة فاس مكناس بشأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

عودة بالصور لأشغال المناظرة الجهوية لجهة فاس مكناس بشأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 


A Noter :

 • Dernière mise à jour le : Mercredi 19 Juin 2024 à 11h31.
  Tags : Printemps – Plannings évaluation – Event – TD- PFE –...

  info site

Faculté en chiffres (2021-2022):

 • 33 424 inscrits en Licence
 • 10 155 Nouveaux inscrits
 • 1 396 en Master
 • 1 250 en Doctorat
 • 51 % de Sexe féminin
 • 09 Filières
 • 04 Licences Pro
 • 17 Masters
 • 05 Formations doctorales
 • 06 Laboratoires de recherche
 • 194 Enseignants
 • 61 Administratifs
 • 3 789 Diplômés LMD
 • 478 Étudiants étrangers
 • 51 Nationalités

Contactez nous

FSJES FES
BP 42 A
Fès, Maroc Telephone: 06 63 21 52 58
Email: fsjes@usmba.ac.ma

E-mail académique

Nous écrire :